Oars as oars, groep 8 swaait út

Woansdei 1 juli mei yn it hiel it doarp de flach út. Groep 8 sil dan in feestelike oars as oars lêste skoalledei hawwe. Oerdei giet elk fan de leerlingen mei eigen âlders yn de auto in dei op ‘e swalk. Jûns folget in ‘útswaai’ rûnrit troch de doarpen. Wernei der noch in feestelike premiere is fan hun sels makke film en picknick.