Oan’t wurk mei in WURKgroep

Lânlik wenje yn Reduzum, mar net yn in sliepdoarp. Bedriuwichheid yn foarm fan lytse bedriuwen is it speerpunt om ús doarp libbend te hâlden. Doarpsbelang en de sakeklub sette de skouders der ûnder en gean oan de slach mei in WURKgroep