Oanlis keunstgersfjild op skema

Nei wiken fan hurd wurkjen, wurde de kontoeren fan it nije kunstgersfjild no echt sichtber. Mei de renovaasje fan it sportfjild, wurdt der ek rekken halden mei de oanlis fan it nije kunstgersfjild.
As alles meisit dan kin der yn augustus, it kommend seizoen, kuorballe wurde op dit fjild.