Oankomst Sinteklaas

Ek dit jier docht Sinteklaas mei syn piten Reduzum wer oan. Sneontemoarn 23 novimber om healwei alven ferwachtsje wy wer kloften minsken om 10:30 oere by de âlde haven. Op’e boppeseal fan de famylje van Dijk is wer een programma foar de bern o/m groep 5.
Op tongersdei 21 of freed 22 novimber komme se lâns de doarren mei banketstaven. Fan de opbringst wurdt de yntocht betelle.