Oan tafel!

Yn it ramt fan de berneboekewike wie it fan 7 oant 17 oktober ien grut lês- en ytfeest op skoalle. In besite fan de Sweedske kok, nei de bieb, en hjoed alles oer fruit. Boeken, ferhalen, in kwis en ferskes. In sûne start fan de hjerstfakânsje.