Oan ’t wurk yn Rwanda

Nei in oantal moannen fan tarieding sil Wiebe van Marrum sneon nei Rwanda. Ofrûne sneon wie hy yn de studio fan Radio Boarnsterstim. Dêr hie Eelke Bosma in petear mei him oer it doel fan syn reis.