Oan de wetterkant

As it moai waar is, sjogge je geregeld âlders mei harren bern by de haven om efkes te fiskjen. Mei in soad nocht en geduld wurdt der dan wachte op dy iene grutte fisk.