Oaljekoeke bakkers

De kenners witte it sekers. Der giet neat boppe sels bakte oaljekoeken en appelflappen. Der wurd hjoed dus ek wer in soad bakt. Yn skuorren, garages as yn de tún op’e barbeque.
By de Wijnstra’s makket Pake al in pear jier syn wurkbank leech en bakt Beppe mei har frouljû de wereld oan appelflappen. Wat sille dizze baksels heerlik smeitsje.