Nova-Lila

In krûpke en in tútsje op dyn lytste leave snútsje
Op dyn wankje en op dyn búkje,
Op dyn hantsjes en op dyn fuotsjes
Wachtsje, ik bin noch net klear
Ik fyn dy sa leaf, op dyn noaske ek in pear!