Noflike krystdagen

Alle nije doarpen fan de gemeente Ljouwert hawwe dit jier in moaie krystbeam mei ljochtsjes krigen. Utsein Friens, dy’t dit jier in eigen beam hat.
It is de bedoeling dat dizze beam alle jierren yn de tsjustere dagen rûn kryst de doarpen yn it ljocht sette sil.