Nochris besykje

Trije Redústers tôgen op 19 febrewaris nei Friens foar de ledefergadering fan De Laatste Eer. Der waard net sa bot fergadere dy jûn, want se wiene in moanne te betiid. Jûn kinne se wól meiprate. Alle leden binne wolkom om acht oere.