Noch net….

Al in pear nachten hat it ferzen. En dan begjint it ridersbloed by guon al wat te kribeljen. Mar op ús iisbaan kin noch net reedride wurde. IIsmaster Wietze Jorna hâldt de iisgroei skerp yn de gaten, en sa gau as it mooglik is kinne jim it op de site lêze.