Noah

Hylke Tromp siet jierren ferlyn foar seis wiken yn it skriuwersarkje fan Rink van der Velde. It boek Noah dat der dêr skreau bedarre yn de kast.
Foar in gearkomste mei de Vrouwen van Nu helle hy it foar’t ljocht en lies inkle stikjes foar. De froulju wiene oh sa benijd nei it hiele ferhaal. Dat it úteinliks dochs publisearre is, hat in protte te krijen mei de belangstelling fan de Redúster Vrouwen van Nu.