No matter mei skobbedebonkers

Piter en Lieuwe fermeitse har poerbêst by de karrewein. No’t de baaikeamer klear is, binne se wer skjin genôch om alle besikers te wurd te stean. Foaral op ‘e jûntiid bleaun it mei No Matter noch lang gesellich oan ‘e Wiete haven.