NK skoaljonges -en famkes

Sneon is it NK keatsen foar âfdelingspartoeren skoaljonges- en famkes. De skoaljonges; Jesper Tolsma, Melle Fopma, Johannes Gerben Brinksma mei koach Ane Annema slaan yn Akkrum foar bêst op.
It partoer skoalfamkes; Nynke Boersma, Mirte Wijnstra, Baukje Heeringa mei koach Willem Heeringa sille nei Morra- Lioessens.
In soad sukses tawinske!