NK Keatsen

Sneon is it NK keatsen foar jonges en famkes parturen.
De jongens,Markus Heeringa, Bauke Andries Boersma en Hessel de Ree keatse yn Menaam
De famkes,Jitsina van de Bogert, Anne-Bauke Bloem en Albertine Brinksma keatse yn Dronrijp.
We winskje harren in soad sukses.