Nijs fanút it jeugdbestjoer

Nei lang wachtsjen binne de keatsferiening nei de maaiefekânsje wer los gien mei de keatstreningen foar de jeugd. En nei it pinksterwykein ek mei oefenpotsjes op de tiisdei. De maatregelen omtrint de corona hjirbij folgjend. De coronacoördinator sjocht der op ta dat alles goed ferrint. It is wol wat oars as oars. De âlders kinne bygelyks net op it fjild bliuwe om te sjen bij de treningen of de oefenpotsjes.