Nijs fan Swinlân

Dizze wike hat de wurkgroep Swinlân wer oerlis hân mei de gemeente en de minsken fan DFGG (Welkom). In dei letter hat de wurkgroep sels in gearkomste hân. Wat nijtsjes út beide gearkomsten.
Lês fierder