Nijjierswinsken

Ek dit jier jout de redaksje fan de Linepraat omtinken foar de aardichste, orizjinelste nijjierswinsk. De bern út groep 7 en 8 fan de TDS helje dizze wike de briefkes (út de Linepraat) op. De kosten binne in €1,00, wêrfan €0,50 foar de bern is.