Nijjierswinsken yn Linepraat

In krystferhaal of oare kopy foar de nije Linepraat moat op 15 desimber om 13.30 oere by de redaksje wêze.
En wolle jim in nijjierswinsk pleatse? De nijjierswinsk mei net langer as seis rigels wêze. Jimme kinne jimme winsk maile nei linepraat@gmail.com. Ferjit net jim namme der by te setten.