Nijjierswinsk

Dit jier komme der gjin skoalbern oan de doar, útsein yn Friens. Mar jim kinne wol jim winsk mailen nei linepraat@gmail.com of troch in bryfke yn te leverjen by it redaksje adres DS Bangmastrjitte 23. De winsk mei net langer as 6 rigels wêze en moat úterlik 12 desimber by de redaksje binnen wêze .