Nijjiersbuorrel by de pjutten

De krystfakânsje en 2012 binne wer foarby en 2013 is alwer in wike oan de gong. Hjoed koenen alle pjutten mei harren heiten en memmen, pakes en beppes foar in nijjiersbuorrel en in hapke mei syn allen it nije jier fiere. Nettsjinsteande de stroomsteuring wie it dochs in gesellig begjin fan 2013.