Nijelingen winne snoekbears wedstriid

Alle jierren giet der in grutte groep mannen ien kear per jier der mei inoar op út om te snoekjen . Nei in sammeljen yn de kroech gie elk syn wei, mei auto as mei de boat op nei it bêste fiskplakje.
In ferskaat oan angels, fiskark lekkere fiskhapkes moat der foar soargje dat de snoekbears boppe wetter komt.