Nije Sinteklaas makket him bekind

De arbeidswille by Sint en Pyt is noch tige grut
mar yn de takomst dan sille sy mei de VUT
In tal lytse pytsjes stiet al klear mei in pietendiploma
en de nije Sint docht al mei yn in nij ûnderwiisprogramma
It Sinteklazefeest bliuwt sa bestean foar lyts en grut.