Nije printer Linepraat

Hjoed wurdt de nijste Linepraat drukt. Dit bart alwer foar de 2e kear op de nije printer. It drukken bart hjoed de dei fol automatysk. De kopy wurdt fanôf laptop nei printer stjoerd. Hoewol der noch wol wat ‘bernesyktes’ binne, is no al te sjen dat de útstrieling better is.
Tongersdei wurdt de linepraat wer hûs oan hûs besoarge.