Nije muorreskildering yn Friens

It lokealtsje yn Friens is koart lyn hielendal ûnder hannen nommen.
Pietcasso de skilder hat de grutte seal op’e nij skildere, en op de muorre hat Martin Halma út Joure de âlde Beslingastate skildere. Ek is der nij meubilair oanskaft sadat we yn Friens wer jierren fuorút kinne.