Nije gymnastyktiiden

Foarútrinnend op de ynfiering fan de nije skoaltiiden fan de TDS hat gymnastyk feriening Stânfries de tiiden foar de jeugd al oanpast.
Fanôf 20 augustus o.s. binne der trije leeftiidsgroepen dy’t elts in oere gymje.