Nije frontfoto

It is maaitiid. Dêrom wolle we meikoarten wer in nije frontfoto boppe de site. Jim kinne foto’s dy’t makke binne yn Reduzum as Friens ynstjoere. De foto moat in JPG-bestân fan minimaal 1024×768 pixels, lizzend formaat wêze.
Stjoer dy op nei redactie@reduzum.com De redaksje set de moaiste foto in oantal moanne op www.reduzum.com.