Nije foarsitter foar Linepraat socht

Doarpskrante de Linepraat siket in nije foarsitter. De doarpskrante hat in redaksje dy it utfierende wurk docht en in bestjoer.
Fan de foarsitter wurdt ferwachte de jierlikse jierfergadering foar te sitten en in inkele kear nei tinke oer fragen dy him foardogge.
Foar ynljochtings kinne jimme te rjochte by Blijke Vellinga. eskeblom@hetnet.nl