Nije foarsitter doarpsbelang

It bestjoer fan doarpsbelang hat noch gjin nije foarsitter en oan doarpsbewenners wurdt dêrom mei klam frege: wa wol ús nije foarsitter wurde? It is in aktyf bestjoer en it jout in boost om hjir mei gear te wurkjen.In soad taken wurde troch de wurkgroepen dyn, dus as elkenien in bytsje docht dan dogge we mei syn allen in soad.