Nije bestrating

De bewenners fan Idaerd dy’t gebrûk meitsje fan de bus ha in kreas nij paad nei it fernijde bushokje. Kuierders en hurdrinners dy’t oer ‘de bult’ gean kinne hjir ek fan mei genietsje .