Nijbou Master Gorterstrjitte

Se rize as poddestoelen út ‘e grûn.
Yn in rap tempo wurde der hjoed twa wenten oan de Master Gorterstrjitte út de grûn stampt.