Nij ynformaasjeboerd

It ynformaasjeboerd, dat by de Greidhof stiet, is begjin dizze moanne fernijd. Dit is bard op inisjatyf en kosten fan Doarpsbelang. Mei in finansjele stipe fan in hiele rigele ûndernimmers út it doarp is dit boerd mooglik makke.