Nij wandkleed ’t Lokaal Idaerd

In heal jier lang hawwe in protte froulju út Idaerd en Eagum wurke oan in wandkleed foar it fernijde Lokaal yn Idaerd..
Om’t de akoestysk yn it lokaal net optimaal wie waard der mei help fan Geesje Oosterloo fan wol in kleed filten.
Foar it materiaal krigen se stipe fan it tsjerkefûns.