Nij sân by swimplak

Op it strân fan it Swinlân is fannewike nij sân kommen.
De bern kinne no wer noflik boartsje. Ek de boat yn it boarterstûntsje fan it Swinlân is opknapt. En mei de bankjes is it foar de âlders ek noflik sitten.