Nij Meldpunt Doarpsbelang

It Meldpunt Doarpsbelang is fanôf woansdei 9 maaie oergong nei Geeske Smorenburg.

Foar winsken, ideeën, klachten of opmerkings kinne jo terjochte op til.nr 602164 of e-mail adres geeskesmorenburg@hotmail.com