Nifeljen op skoalle

As it aanst wer kin, wolle de juffen en masters graach nei de hjerstfakânsje (16 oant 24 oktober) begjinne mei it nifeljen op freedtemiddei fan 12.30-13.30 oere en mei lêzen yn groep 3 mei heiten en memmen. Wa wol dêrby helpen? Skilje efkes mei skoalle: 0566-602100 of stjoer in mailtsje: jveld@prolooog.nl Alle help is wolkom.