Nifelje foar memmedei

Freed 29 april kinne de bern fan groep 5 oant e mei groep 8 oant it nifeljen foar mem(as in beppe, muoike, buorfrou). Fan 14.45-16.00 is der yn it Sutelplak alle romte foar aktiviteit.
Opjaan kin foar tiisdei 26 april 2016 by info@itsutelplak.nl (in bryfke troch de bus mei ek mei namme en leeftiid)
Kosten binne €3,00