Nifelje foar memmedei

Freed 12 maaie  kinne de bern fan groep 5 oant en mei groep 8 nifelje  foar mem! (mar foar  in beppe, muoike, buorfrou kin fansels ek). It nifeljen sil plakfine fan 14.30 oant 16.00 yn BSO It sutelplak. De kosten binne  €3,00
Bern kinne har  opjaan oant moandei 8 maaie by info@itsutelplak.nl