Nifelje foar heitedei

Freed 16 juny kinne de bern fan groep 5 oant en mei groep 8 nifelje  foar heit!
Mar foar in pake, omke, buorman kin fansels ek.
It nifeljen sil plakfine  fan 14.30 oant 16.00 yn BSO It sutelplak.
De kosten binne  €3,00
Bern kinne har opjaan foar tiisdei 13 juny by info@itsutelplak.nl