Nifelje foar heit!

Freed 17 juny kinne de bern fan groep 5 oant en mei groep 8 by It Sutelplak terjocht om wat foar heit(as in pake, omke as buorman)te knutseljen.
It is fan 14.00 +/-16.00, en de kosten binne €3,00.
Jim kin jim opjaan foar tongersdei 16 juny by info@itsutelplak.nl