Nieuwe AED’s

Er hangen nieuwe AED’s in de drie dorpen, en Reduzum heeft een 2e AED gekregen. In Friens en Idaerd blijft de AED op dezelfde locatie. In Reduzum zijn de nieuwe locaties Stanfriesstrjitte nr 3 bij de fam. Bouma en Haedsrtjitte nr 46 bij Electra aan de muur. Heel hartelijk dank aan de bewoners van deze locaties en de financierders en dank aan Jan Rodenburg voor het plaatsen van de nieuwe kasten. De nieuwe AED’s zijn financieel mogelijk gemaakt door Tsjerkefûns , de Sakeclub, Plaatselijk Belang Friens / Idaerd /Eagum, sportstichting Reduzum en Doarpsbelang Reduzum.