Net te leauwen

Oare wurden kin ik der net foar betinke. Wat my, wat ús – want de bern en bernsbern mochten it grutte feest ek meimeitsje- oerkaam is op 8 en 9 juny is sa geweldich, dat ik it hast net iens nei fertelle kinne. Lês fierder