Net stinne, mar stimme!

Frienzers, Idaerders, Eagumers en Redústers, dy’t lid binne fan de Rabobank,  moatte benammen dit stikje lêze. Fan 5 oant 25 oktober kinne de leden fan de Rabobank wer stimme op Rabo ClubSupport. Mei Rabo ClubSupport ynvestearrret de bank kennis, netwurk en finansjele middels yn klups en ferieningen. Hoe stimme fan 5 oktober ôf?