Net stinne, der hinne!

Theatergroep FIER siket noch spilers (leafst mannen) foar 3 lytse rollen yn it stik de Godlike Komeedzje 2.0. dat fan ’t simmer útfierd wurdt. Hasto belangstelling of witst ien dy’t ek graach meidwaan wol? Jou dy op bij Agatha Vermeulen: info@theatergroepfier.nl