Net bang foar de slachter

Moarns al ier en betiid gean in hin en twa einen fan Gert-Jan Stapensea op stap. Se kuierje de hiele buurt del. Fêste prik is ek dat se efkes by buorman Reinder Sixma oan gean.