Neisimmerje yn de hjerst

Hjoed begjint de hjerst. Oeral om ús hinne sjogge we de beammen ferkleurjen en fol hingjen mei (sier) fruit. De dagen wurde koarter en de nachten kâlder. Mar lokkich kinne we dit wykein noch genietsje fan moai neisimmerwaar.