Nei it stimburo

Sa’n 80% fan de stimgerjochtenden fan dit kiesdistrikt hat juster foar de Twadde Keamer-ferkiezings in stim útbrocht yn Reduzum. Juf Minke wie dêr ien fan. Om’t se dy moarn foar de klas stie, koene de bern wol efkes mei nei it stimlokaal….