Nei de waarme stâl

It is noch moai waar bûten, mar de kij fan de famylje Okkinga sille nei de stal. It iten op it lân is op en ynkoarten moatte de kij kealjen. Dêrom hellet Anne Okkinga, mei help fan syn heit en mem, de kij op fan de iisbaan.