Nei de tennisbaan

Soene jo ek wolris in baltsje slaan wolle? Tennisferiening Stânfries wol belangstellenden de gelegenheid jaan om freedtejûn 30 maart fan 19 oere oant 20 oere ris del te kommen om in baltsje op te slaan.